Om vår förskola

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Förskolan och vår omgivning

Vår syn på barnet

Vi ser på barnen som individer med erfarenheter och intressen. De har en stor lust och vilja till lärande. 

De är barnen som ska stå i fokus i vår verksamhet och vi tar tillvara deras åsikter och intressen. 

Genom skapande, dokumentation och utforskande tillsammans med oss vuxna och andra barn och en inspirerande miljö väcker vi lusten till att lära.

Utveckling

Utveckling sker tillsammans med andra. Barnen lär av varandra och man får många nya tankar och idéer när man samarbetar. 

Samspel är viktigt för utveckling och lärande. 

Vi arbetar mycket med att lyssna på barnen och att de ska lyssna på varandra. Allas åsikter är lika viktiga. 

Miljön är viktig både när det gäller lärande och inspiration. Miljön är den tredje pedagogen.

Pedagogen

Pedagogens roll är viktig. Vi är medforskare i barnens värld när det upptäcker den. 

Pedagogen ska vara inspirerande och kunna leda barnen vidare om de fastnar i sitt tänkande. 
Vi tar till vara barnens tankar och åsikter genom att lyssna och visa respekt för barnen. 

Pedagogen ska skapa miljöer som utmanar och stimulerar till lärande. 
Vi ska väcka frågor och inte komma med färdiga svar.

På varje avdelning utformar vi miljön efter barngruppen, dess intressen och behov samt efter vår läroplan. Vi försöker göra miljön så inspirerande och utmanande som möjligt.

Arbetssätt

På Gredelby förskola arbetar vi efter ett Regio-Emilia inspirerar arbetssätt. Där barnet är i fokus. Vi tar till vara på barnens behov, intressen och erfarenheter när vi planerar temat. 

Vi vill att varje barn ska få utvecklas efter sin förmåga och att de ska få inspiration till att komma vidare. 
Pojkar och flickor ska ha lika stort utrymme i verksamheten och vi jobbar mycket med jämställdhet. 

Barnen delas in i små grupper för att alla ska få synas och höras. Tillsammans med den vuxna utforskas saker och ting. 
Vi lyssnar på barnen och de i sin tur på varandra och oss vuxna, det gör att barnen lär sig att respektera allas åsikter och att det finns olika sätt att tänka och det finns inte bara ett rätt svar och att det är okej att tänka olika. 

Dokumentation är viktig hos oss. Den synliggör barnens utveckling och deras tankar.
Miljön är också viktig och vi arbetar med att få en inspirerande miljö som leder till lärande och utveckling.

Lärmiljöer

Vi har inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det man vill arbeta med. Vi har delat in rummen i olika hörnor med inspirerande miljöer som lockar till lek och aktivitet. Rummen ska berätta vad man kan göra just där.

På förskolan används pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt att synliggöra barnens lärande. Digitala verktyg som t.ex. lärplatta och projektor är en naturlig del i verksamheten.

Gården

Vi har en stor gård som är delad. På ena sidan är Briljanten och Smaragden och på den andra är Rubinen och Safiren. Men vi hälsar på varandra ibland för att barnen ska lära känna varandra. 

Det finns sandlådor och cykelvägar. Träd och buskar och gröna ytor som barnen kan hitta på olika lekar på. Vi har bord ute så vi kan äta mellanmål ute. 

Tillgång till vatten har vi också vilket gör att vi kan göra olika experiment och utforska miljön på ett spännande sätt. 

På varje sida har vi ett förråd där vi förvarar leksaker, cyklar och andra material. Barnen plockar själva ut det som de behöver och innan vi går in så städar vi undan.

Platser vi besöker 

Då förskolan ligger centralt har vi nära till både skog och lekparker.

Barnen tycker det är roligt och spännande att ibland lämna gården och göra nya upptäckter på andra platser.

I skogen finns mycket som inspirerar barnen leder till nya lekar och kunskaper. Vi kan använda skogen pedagogiskt genom till exempel utomhusmatematik.

Platser som vi ofta besöker:

  • Töreskogen
  • Walloxen
  • Biblioteket
  • Senast uppdaterad 26 sep 2019